صدور شناسنامه

صدورشناسنامه سگ و گربه و حیوانات خانگی

صدور انواع شناسنامه های بهداشتی، عادی و بین المللی توسط کلینیک دامپزشکی حیوانات خانگی آرشید انجام می شود.

با انجام معاینه کامل و عملیات واکسیناسیون و پیشگیری بر علیه انگلهای داخلی با خوراندن قرص های ضد انگل شناسنامه بهداشتی صادر می گردد.

برای صدور شناسنامه سگ و گربه خود با کلینیک دامپزشکی آرشید تماس بگیرید.